Arxiu d'etiquetes: Pediatria

Té l’activitat física incidència sobre el rendiment intel·lectual dels estudiants?

L’evolució experimentada per la medicina durant els darrers anys no podria explicar-se sense el paper de les noves tecnologies. Concretament, les tecnologies mèdiques han tingut un paper destacat en el coneixement dels mecanismes biològics implicats en el comportament del cos humà. La recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològica es converteixen en instruments fonamentals, no només per a la millora del diagnòstic i la teràpia de malalties, si no també per a la millora de la qualitat de vida.

Durant els darrers anys es debat la hipòtesi de si l’activitat física estimula el rendiment intel·lectual dels estudiants. Aquesta hipòtesi considera que l’exercici físic canvia la comunicació neuronal actuant en l’espai d’intercanvi d’informació, la qual cosa repercuteix en la connectivitat cerebral modificant l’estructura i funció del sistema nerviós.

Des del CREB (Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica de la UPC) hem volgut aportar el nostre coneixement al debat de la hipòtesi anterior conjuntament amb els membres de l’aliança BERTA per a la Recerca i Tecnologia Biomèdica. Aquesta aliança, formada per la Fundació per a la Recerca i la Docència Sant Joan de Déu, el CREB (Centre membre del CIT UPC), l’IBUB (Institut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona) i l’IR3C (Institut de Recerca en Cervell, Cognició i Conducta de la Universitat de Barcelona), pretén desenvolupar diferents projectes on l’infant serà el gran protagonista. Dins del camp de la salut, el mercat més important és el dels adults, on es focalitzen gairebé totes les innovacions del sector salut. El sector pediàtric requereix solucions a mida perquè moltes vegades no pot incorporar les propostes  pensades i dissenyades per a adults (i quan es fa és amb molt de retard).
blog_deporteActualment, hem iniciat un projecte per avaluar la influència de l’exercici físic en el rendiment intel·lectual en tres grups de nens: sedentaris; prèviament sedentaris i que inicien un programa de entrenament físic amb motiu d’aquest estudi; i esportistes d’alta competició (nens en clubs d’alt rendiment esportiu). Concretament, els objectius d’aquest projecte són:

  • Determinar biomarcadors de funció sinàptica, així com avaluar funcions cognitives, abans, durant i després de l’entrenament, mitjançant l’ús de tests electrofisiològics i proves computacionals.
  • Avaluar la cinètica de factors de creixement neuronal produïts per l’exercici i relacionar-ho amb les funcions cognitives
  • Determinar variacions genètiques individuals que predisposen a un major benefici cognitiu de l’exercici físic.
  • Estudiar canvis cerebrals analitzats amb tècniques de neuroimatge produïts per l’entrenament físic.

El CREB, a través de tres de les seves divisions (Instrumentació i Bioenginyeria, Informàtica Gràfica i Senyals i Sistemes Biomèdics),  aporta al projecte la seva experiència i coneixement en recerca aplicada i transferència tecnològica, proposant noves eines de tecnologia mèdica per realitzar les proves i l’anàlisi dels resultats.

Amb els sistemes desenvolupats per la Divisió d’Instrumentació i Bioenginyeria del CREB, utilitzant tècniques de bioimpedància, es monitoritzarà l’índex de massa corporal, així com la composició corporal abans de l’estudi, en un punt intermedi del mateix i al final. També es monitoritzarà l’activitat física durant l’exercici mitjançant actímetres o smartphones, per tal d’avaluar de forma objectiva els nivells d’activitat diària total en tots els nens que participaran a l’estudi.

La Divisió d’Informàtica Gràfica del CREB dissenyarà un joc amb computador que permetrà mesurar de forma automàtica l’atenció (abans i després de l’exercici). Els investigadors d’aquesta divisió tenen experiència en treballar amb end-users infantils, compten amb assessorament en l’àmbit de la psicologia per dissenyar els tests d’atenció dins del joc, i el software desenvolupat funcionarà en dispositius mòbils.

La Divisió de Senyals i Sistemes Biomèdics del CREB realitzarà la integració i anàlisi de les dades mitjançant estadística avançada que inclourà: anàlisis longitudinals per a mesures consecutives de biomarcadors y les seves correlacions amb variables clíniques, l’entrenament de models predictius multivariants no lineals, així com l’anàlisi i integració de les dades obtingudes de plataformes òmiques.

Els resultats obtinguts d’aquests estudi podran servir de base per recomanar programes específics d’entrenament físic a les escoles, dirigits a la millora de les habilitats cognitives i del rendiment acadèmic dels estudiants. Així, avançarem cap a una societat on els nostres infants arribaran a l’edat adulta havent incorporat millors hàbits saludables, guanyaran més confiança en sí mateixos i gaudiran de més qualitat de vida.

Pere Caminal
Director del CREB, Centre Membre de CIT UPC