Arxiu mensual: juny de 2023

Una infraestructura singular a la UPC: el Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala

El Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala de la UPC és una infraestructura singular en el camp de la micro, nanoenginyeria, nanotecnologia i nanociència. Involucra vuit grups de recerca de la UPC del Departament d’Enginyeria Química, el Departament de Ciència i Enginyeria de Materials, el Departament de Física i el Departament d’Enginyeria Electrònica. El seu objectiu principal és enfortir la recerca fonamental i aplicada en les àrees de la biotecnologia, el medi ambient i l’energia.

Les principals temàtiques de recerca inclouen:

  • Manipulació i estudi de nanopartícules per a aplicacions en electrònica, comunicacions i sensors.
  • Propietats mecàniques, elèctriques i electròniques de micro i nanodispositius, estructures i sistemes biològics.
  • Anàlisi multiescala de processos acoblats: comportament del sistema complex.
  • Anàlisi a nanoescala de superfícies i reactivitat.
  • Simulació i modelització de sistemes nanomètrics i materials nanoestructurats.
  • Fabricació, caracterització i aplicacions de capes micro i nanomètriques.
  • Integració de dispositius nanomètrics en sistemes micro i mesoscòpics.
  • Disseny, preparació i caracterització de nanopartícules i el seu ús en catàlisi.
  • Aplicacions energètiques i ambientals de nanopartícules i nanoestructures.

El Centre Multiescala recull un conjunt d’equips singulars en el nostre entorn. Disposa, entre altres tècniques, de Focus Ion Beam, X Ray Diffraction (DRX), X Ray Photoelectron Spectroscopy (XPS), Infrared Spectroscopy (FTIR), UV Visible Absorption Spectroscopy (UV – VIS), Interferometric Microscopy, RAMAN Spectroscopy, Near Ambient Pressure XPS (NAPP-XPS), Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy, Inductively Coupled Plasma Mass Spectroscopy, X Ray Tomography i Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy.

Amb aquests equipaments avançats, el centre ofereix una àmplia gamma de serveis i solucions per abordar els reptes en la recerca en micro i nanoenginyeria. Des de la fabricació i caracterització de capes micro i nanomètriques, fins a la integració de dispositius nanomètrics en sistemes micro i mesoscòpics, es contribueix a impulsar la innovació i el desenvolupament en un camp en constant evolució.

Si us interessa obtenir més informació del Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala o conèixer altres infraestructures de què disposa la UPC, podeu trobar més informació en el lloc web dels Serveis Cientificotècnics de la UPC.