Com tenir en més consideració la pobresa energètica en les polítiques d’eficiència

Per tal de combatre de manera més eficient la pobresa energètica a les llars de baixos ingressos, s’ha de tenir en més consideració aquest grup objectiu en les polítiques d’eficiència energètica. En un encàrrec de la Comissió d’Indústria, Recerca i Energia (ITRE) del Parlament Europeu, SQ Consult (Països Baixos), l’Institut Fraunhofer de Recerca en Sistemes i Innovació (Alemanya) i el centre CITCEA de la Universitat Politècnica de Catalunya (Espanya ), han presentat propostes sobre com integrar millor a les llars de baixos ingressos en les actuals polítiques d’eficiència energètica. L’estudi “Eficiència Energètica per a llars de baixos ingressos” descriu les influències positives de millorar l’eficiència energètica tant a les llars de baixos ingressos com en l’economia en el seu conjunt.

energy-efficiency-154006_1280

.

Els alts costos de l’energia representen un risc de pobresa per a les llars de baixos ingressos, ja sigui perquè han de dedicar una part massa gran dels seus ingressos als subministraments energètics o perquè simplement ja no es poden permetre pagar-los. Per combatre el que es coneix com a pobresa energètica, sense perdre de vista els objectius globals de la política energètica i climàtica, cal trobar l’equilibri adequat entre les mesures d’eficiència energètica i les polítiques socials.

En aquest sentit, un dels majors reptes és que les polítiques d’eficiència energètica i les polítiques socials tenen horitzons i rangs temporals diferents. Si bé les polítiques socials se centren principalment en la mitigació de les dificultats financeres a curt termini, les polítiques d’eficiència energètica també tenen efectes ecològics, econòmics i socials positius a mitjà i llarg termini. A més, és essencial que tots els usuaris finals, inclosos les llars de baixos ingressos, arribin nivells adequats d’eficiència energètica si es volen assolir els ambiciosos objectius energètics i climàtics a Europa.

Per abordar específicament aquests desafiaments, el Parlament Europeu va encarregar a SQ Consult, a l’Institut Fraunhofer de Recerca en Sistemes i Innovació i al Centre d’Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA) de la Universitat Politècnica de Catalunya examinar l’oportunitat que representa l’eficiència energètica per a les llars de baixos recursos i elaborar propostes de com haurien de dissenyar les polítiques en matèria d’eficiència energètica dirigides a aquest grup específic.

Millor salut i més gran inclusió social

L’estudi “Eficiència Energètica per a les llars de baixos ingressos” cita els efectes positius més importants que la millora de l’eficiència energètica té a les llars de baixos ingressos, a part de l’òbvia reducció del consum energètic i les seves despeses associades. Entre aquests efectes positius destaquen la millora del benestar i la salut, així com el manteniment del valor de la propietat de l’edifici. A més, a causa de la menor factura energètica, les llars disposen de més pressupost per a la resta de despeses domèstiques, i per tant, la possibilitat d’una més gran inclusió social.

Aquests efectes positius només poden aconseguir-se si se suprimeixen les barreres específiques de les llars de baixos ingressos per implantar aquest tipus de mesures. Aquestes barreres inclouen la manca de capital per a inversions en eficiència energètica, la nul·la o insuficient informació i el dilema propietari-inquilí.

Les mesures de suport a l’eficiència energètica poden eliminar les barreres a la inversió, però les típiques barreres que afecten les llars de baixos ingressos només poden eliminar-se si aquest grup és explícitament abordat amb polítiques específiques.

Buscant l’equilibri entre eficiència energètica i polítiques socials

El marc polític de la UE considera la necessitat de combinar polítiques d’eficiència energètica amb polítiques socials per lluitar contra la pobresa energètica. No obstant això, no prescriu com han d’integrar aquestes mesures en reglaments específics de la UE i dels seus Estats membres. Trobar l’equilibri adequat entre eficiència energètica i polítiques socials és un dels grans reptes que tenim per combatre eficaçment la pobresa energètica.

pantallazoInformeEnergiaFins ara, només uns pocs Estats membres de la UE han aplicat mesures específiques per promoure l’eficiència energètica a les llars de baixos ingressos. Una de les principals recomanacions de l’estudi és dissenyar mesures d’eficiència energètica que tinguin en compte tant les barreres específiques que afecten aquestes llars com els efectes socials o econòmics addicionals que l’eficiència energètica pot aportar a aquest grup objectiu.

Accions polítiques recomanades

En aquest estudi es proposen sis recomanacions generals, cadascuna amb suggeriments específics per a les diferents directives de la UE. Aquestes recomanacions són:

1. Assolir definicions comuns de consumidor vulnerable i pobresa energètica per ajudar a estandaritzar polítiques i augmentar la visibilitat política, però deixant als Estats membres la llibertat d’adaptar aquestes definicions per tenir en compte les diferències entre països o regions.

2. Definir objectius de la UE en matèria d’energia i clima a la legislació pertinent que abordin per igual tots els grups d’usuaris finals, inclosos els grups més vulnerables. Una monitoratge continu i requisits de notificació sobre el compliment d’aquests objectius poden ajudar a que aquest tipus de polítiques també arribin a les llars de baixos ingressos.

3. Promoure que els beneficis múltiples de l’eficiència energètica es comuniquin de manera proactiva per educar a la societat sobre els efectes positius que pot proporcionar, com una millor salut i benestar.

4. Les barreres específiques que afecten les llars de baixos ingressos han de ser abordades en la legislació de la UE i pels Estats membres en els seus plans estratègics per a la renovació d’edificis.

5. És recomanable deixar als Estats membres trobar el millor equilibri entre les polítiques d’eficiència energètica i les mesures socials per eradicar o reduir la pobresa energètica a causa de les grans diferències entre ells.

6. Utilitzar el finançament provinent de fons socials europeus, fons d’inversió o fons d’infraestructura d’altres sectors que es beneficiïn dels impactes de l’eficiència energètica, com ara els fons de salut i benestar social, per a ser considerats com una alternativa o font de finançament addicional.

Documentació (en anglès):                                                                                                                 Energy Efficiency for Low-Income households

CITCEA UPC

200 Visitas totales: 1 Visitas hoy:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *