Archivo por meses: enero 2017

El valor real de la sostenibilitat energètica

Andreas Sumper, investigador de CITCEA UPC

Andreas Sumper, investigador de CITCEA UPC

Qualsevol activitat humana porta associada el concepte de sostenibilitat. Aquest concepte està íntimament relacionat amb els recursos i amb l’ús que fem dels mateixos; aquests recursos poden ser naturals, humans, econòmics, socials, etc. i ja que per realitzar qualsevol activitat és necessari consumir certa quantitat de recursos, el conflicte sorgirà inevitablement si aquests no es reposen a la mateixa velocitat a la qual són consumits. De fet, el desequilibri entre l’ús dels recursos i la seva capacitat de regeneració és paral·lel a la història mateixa de la humanitat.

La sostenibilitat energètica implica un esforç conjunt de la indústria i dels responsables polítics, que han d’establir estratègies i polítiques que facin possible la necessària transformació del sistema energètic per donar suport a un desenvolupament econòmic i social sostenible. La pròpia sostenibilitat energètica avalua com s’equilibren les tres metes intrínseques de la mateixa, que són: la seguretat energètica, l’equitat d’energia i la sostenibilitat mediambiental, el que el Consell Mundial d’Energia (World Energy Council -WEC-), defineix com Trilema energètic.

La sostenibilitat, i en particular la sostenibilitat energètica, s’ha tractat en els últims anys per part de la indústria com un tema mediambiental, relacionat amb una pressió legislativa causa de la iniciativa política de reduir l’impacte mediambiental. Aquesta sostenibilitat s’entén com un marc necessari per poder operar i crear productes tradicionals. Lentament la indústria es va adonant de que l’estalvi energètic pot arribar a fer més competitius els processos industrials. Però cal anar més lluny: cal redefinir el paper de l’energia a la societat de coneixement a través de la sostenibilitat. La digitalització dels processos operatius proporciona una quantitat de dades i informació que permet a tots els implicats en el cicle de vida d’un producte conèixer els processos de producció. Aquesta traçabilitat proporciona poder al consumidor, que s’interessa en un producte que no només satisfà les seves necessitats, sinó que també respecta l’estil de vida de l’individu. Així, és el propi individu el que té el poder de decidir sobre el producte que compra i poder pagar un diferencial pel producte que s’adopti millor a la seva filosofia de vida. El legislador ja no és intermediari per crear lleis ambientals en el bé comú; serà el mateix consumidor el que triï el producte que més de complir els estàndards mínims, tindrà un plus de sostenibilitat. Això fa que es creï un nou ecosistema, amb serveis i productes diferenciats i nous i amb més marge de benefici. D’aquí l’interès per una economia circular. Per això, la sostenibilitat energètica crea nous models de negoci i seran les empreses energètiques les que siguin capaces d’adaptar-se a aquest nou marc les que triomfaran al mercat.

I, finalment, un factor clau per aconseguir la sostenibilitat energètica serà la utilització dels recursos d’energies renovables, disponibles localment i distribuïts. L’energia elèctrica és un vector essencial per aconseguir una transició a una societat amb baixes emissions de CO2, ja que la majoria de les tecnologies de renovables generen electricitat.

Andreas Sumper. Professor i Investigador
CITCEA UPC

Article publicat a la revista “Automática e Instrumentación”, novembre-desembre 2016

El valor real de la sostenibilidad energética

andreas-sumper-bo-18810

Andreas Sumper. Profesor e Investigador. CITCEA UPC.

Cualquier actividad humana lleva asociada el concepto de sostenibilidad. Este concepto está íntimamente relacionado con los recursos y con el uso que hacemos de los mismos; dichos recursos pueden ser naturales, humanos, económicos, sociales, etc, y puesto que para realizar cualquier actividad es necesario consumir cierta cantidad de recursos, el conflicto surgirá inevitablemente si estos no se reponen a la misma velocidad a la que son consumidos. De hecho, el desequilibrio entre el uso de los recursos y su capacidad de regeneración es paralelo a la historia misma de la humanidad.

La sostenibilidad energética implica un esfuerzo conjunto de la industria y de los responsables políticos, que deben establecer estrategias y políticas que hagan posible la necesaria transformación del sistema energético para apoyar un desarrollo económico y social sostenible. La propia sostenibilidad energética evalúa cómo se equilibran las tres metas intrínsecas de la misma, que son: la seguridad energética, la equidad de energía y la sostenibilidad medioambiental, lo que el Consejo Mundial de Energía (World Energy Council – WEC-) define como ‘Trilema energético’.

La sostenibilidad, y en particular la sostenibilidad energética, se ha tratado en los últimos años por parte de la industria como un tema medioambiental, relacionado con una presión legislativa debido a la iniciativa política de reducir el impacto medioambiental. Dicha sostenibilidad se entiende como un marco necesario para poder operar y crear productos tradicionales. Lentamente, la industria se va dando cuenta de que el ahorro energético puede llegar a hacer más competitivos los procesos industriales. Pero hay que ir más lejos: hace falta redefinir el rol de la energía en la sociedad de conocimiento a través de la sostenibilidad. La digitalización de los procesos operativos facilita una cantidad de datos e información que permite a todos los implicados en el ciclo de vida de un producto conocer los procesos de producción. Esa trazabilidad proporciona poder al consumidor, que se interesa por un producto que no solo satisface sus necesidades, sino que también respeta el estilo de vida del individuo. Así, es el propio individuo el que tiene el poder de decidir sobre el producto que compra y poder pagar un diferencial por el producto que se adapte mejor a su filosofía de vida. El legislador ya no es intermediario para crear leyes ambientales en el bien común; será el propio consumidor el que elija el producto que además de cumplir los estándares mínimos, tendrá un plus de sostenibilidad. Esto hace que se cree un nuevo ecosistema, con servicios y productos diferenciados y nuevos y con más margen de beneficio. De allí el interés por una economía circular. Por ello, la sostenibilidad energética crea nuevos modelos de negocio y serán las empresas energéticas que sean capaces de adaptarse a este nuevo marco las que triunfarán en el mercado.

Y, por último, un factor clave para conseguir la sostenibilidad energética será la utilización de los recursos de energías renovables, disponibles localmente y distribuidos. La energía eléctrica es un vector esencial para conseguir una transición a una sociedad con bajas emisiones de CO2, ya que la mayoría de las tecnologías de renovables generan electricidad.

Andreas Sumper. Profesor e Investigador
CITCEA UPC

Artículo publicado en la revista “Automática e Instrumentación”, noviembre-diciembre 2016