Archivo por meses: diciembre 2016

2017: La innovació que ve

Un dels instruments estrella de finançament de la ciència a nivell continental, l’European Research Council (ERC) compleix 10 anys en 2017. Es tracta d’un programa que, integrat en l’Horitzó 2020, selecciona i finança els millors projectes de recerca bàsica.

El ERC s’ha convertit en la joia de la corona de la recerca fonamental. Es tracta d’un programa a través del qual científics de tot el món (el programa està obert a ciutadans de fora de la UE) aconsegueixen finançament en condicions molt avantatjoses per dur a terme els seus projectes. Els ajuts, que es poden estendre fins als cinc anys, arriben fins els 1’5 milions d’euros. No cal crear consorcis, perquè s’atorguen a científics i línies de recerca concretes, i són independents de que la situació del beneficiari canviï per continuar els seus treballs en una altra entitat (com de fet passa amb certa freqüència).

new-years-day-1807747_1920El programa ha anat evolucionant amb el temps, i contempla un tipus de finançament, anomenat proof of concept, perquè els investigadors puguin dirigir els resultats cap a productes i serveis que siguin transferibles a través de processos d’innovació.

Davant d’aquest model de finançament en la recerca bàsica, el gruix dels ajuts per innovació (llegiu transferència de tecnologia) s’organitzen a través dels projectes finançats per la via del Pla Estatal d’R+D, i les principals línies de subvenció es distribueixen entre empreses a través de les convocatòries del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) en forma de crèdits a molt baix interès. Altres instruments de finançament, com el programa RETOS o la iniciativa Nuclis desenvolupada per la Generalitat de Catalunya són també exemples en el panorama d’ajuts públics a l’activitat innovadora.

En tots els casos, els processos de finançament es duen a terme per concurrència competitiva, on els promotors han de presentar, i en alguns casos defensar, la seva proposta per a obtenir els recursos.

La innovació és una activitat molt costosa que es produeix amb un grau d’incertesa important, perquè es tracta de desenvolupar utilitats i eines noves per a resoldre o millorar processos que es duen a terme en el sector productiu, o bé a les administracions que presten els seus serveis a tota la societat (per exemple, en l’àmbit de la salut), aportant millores substancials respecte als sistemes o elements que es volen substituir.

Tots els Estats del món estimulen el treball d’investigadors i tecnòlegs a través de projectes competitius de finançament. Sense instruments d’aquest tipus, la majoria de les empreses, entre elles la pràctica totalitat de pimes, no es plantejaria dur a terme aquestes iniciatives.

Però la innovació del segle XXI ja no es realitza en processos estancs. Abans la col·laboració era l’estrictament imprescindible per avançar, amb la precaució de no perdre els avantatges competitius resultants. Ara, a través del model d’innovació oberta, els diferents agents del sistema (empreses, però també universitats, centres tecnològics i administracions públiques) comparteixen el coneixement per impulsar projectes més ambiciosos i competitius.

I en aquestes mateixa línia, la frontera entre ciència bàsica i aplicada es difumina, perquè no es pot concebre la transferència de coneixement cap a la innovació sense una sòlida base de recerca fonamental.

L’ERC completa la seva primera dècada, i els resultats obtinguts són molt positius. En paral·lel, a través dels programes de foment de la innovació a nivell local, la col·laboració amb empreses per posar en marxa projectes d’innovació, que va patir una seriosa aturada durant la crisi, s’ha reactivat en aquests últims anys.

Afrontem un 2017 ple d’expectatives i de reptes. Des CIT UPC seguirem treballant per mantenir i multiplicar la tendència de creixement a través de la innovació tecnològica com a motor d’una economia moderna, sòlida i amb capacitat per multiplicar l’activitat empresarial i l’ocupació.

En aquest procés, com en els últims cinc anys, ens trobareu també el 2017 fent, com diu el nostre lema, la tecnologia realitat.

CIT UPC

2017: La innovación que viene

Uno de los instrumentos estrella de financiación de la ciencia a nivel continental, el European Research Council (ERC) cumple 10 años en 2017. Se trata de un programa que, integrado en Horizonte 2020, selecciona y financia los mejores proyectos de investigación básica.

El ERC se ha convertido en la joya de la corona de la investigación fundamental. Se trata de un programa a través del que científicos de todo el mundo (el programa está abierto a ciudadanos de fuera de la UE) consiguen financiación en condiciones muy ventajosas para llevar a cabo sus proyectos. Las ayudas, que pueden extenderse hasta los cinco años, llegan a alcanzar los 1’5 millones de euros. No hace falta crear consorcios, porque se otorgan a científicos y líneas de investigación concretas, y son independientes de que la situación del beneficiario cambie por continuar sus trabajos en otra entidad (como de hecho ocurre con alguna frecuencia).

new-years-day-1807747_1920El programa ha ido evolucionando con el tiempo, y contempla un tipo de financiación, denominada proof of concept, para que los investigadores puedan dirigir los resultados hacia productos y servicios que sean transferibles a través de procesos de innovación.

Frente a este modelo de financiación en la investigación básica, el grueso de las ayudas para innovación (léase transferencia de tecnología) se organizan a través de los proyectos financiados por la vía del Plan Estatal de I+D, y las principales líneas de subvención se distribuyen entre empresas a través de las convocatorias del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) en forma de créditos a muy bajo interés. Otros instrumentos de financiación, como el programa RETOS o la iniciativa NUCLIS desarrollada por la Generalitat de Catalunya son también ejemplos en el panorama de ayudas públicas a la actividad innovadora.

En todos los casos, los procesos de financiación se llevan a cabo por concurrencia competitiva, debiendo los promotores presentar, y en algunos casos defender, su propuesta para obtener los recursos.

La innovación es una actividad muy costosa que se produce con un grado de incertidumbre importante, porque se trata de desarrollar utilidades y herramientas nuevas para resolver o mejorar procesos que se llevan a cabo en el sector productivo, o bien en las administraciones que prestan sus servicios a toda la sociedad (por ejemplo, en el ámbito de la salud), aportando mejoras sustanciales respecto a los sistemas o elementos que se quieren sustituir.

Todos los Estados del mundo estimulan el trabajo de investigadores y tecnólogos a través de proyectos competitivos de financiación. Sin instrumentos de ese tipo, la mayoría de las empresas, entre ellas la práctica totalidad de pymes, no se plantearía llevar a cabo estas iniciativas.

Pero la innovación del siglo XXI ya no se realiza en procesos estancos. Antes la colaboración era la estrictamente imprescindible para avanzar, con la precaución de no perder las ventajas competitivas resultantes. Ahora, a través del modelo de innovación abierta, los distintos agentes del sistema (empresas, pero también universidades, centros tecnológicos y administraciones públicas) comparten el conocimiento para impulsar proyectos más ambiciosos y competitivos.

Y en esas misma línea, la frontera entre ciencia básica y aplicada se difumina, porque no puede concebirse la transferencia de conocimiento hacia la innovación sin una sólida base de investigación fundamental.

El ERC completa su primera década, y los resultados obtenidos son muy positivos. En paralelo, a través de los programas de fomento de la innovación a nivel local, la colaboración con empresas para poner en marcha proyectos de innovación, que sufrió un serio parón durante la crisis, se ha reactivado en estos últimos años.

Afrontamos un 2017 lleno de expectativas y de retos. Desde CIT UPC seguiremos trabajando para mantener y multiplicar la tendencia de crecimiento a través de la innovación tecnológica como motor de una economía moderna, sólida y con capacidad para multiplicar la actividad empresarial y el empleo.

En ese proceso, como en los últimos cinco años, nos encontrarán también en 2017 haciendo, como dice nuestro lema, la tecnología realidad.

CIT UPC