Archivo por meses: junio 2016

CARNET: Mobility at the service of cities and citizens

Eighty per cent of the world population will live in and around large cities in the next few decades. It has been both estimated and shown that twenty-first century societies worldwide will be mainly urban.

The impact of this situation can be felt in all areas, including the environment, resource management, culture and work. Mobility of people and goods is one of the pillars of development of any community. As communities grow, there is an increasing need to organise and optimise public and private transport, as well as associated aspects such as energy and safety. In short, it is essential to increase sustainability.

All of these factors are the responsibility of government departments, but not exclusively. Companies and non-profit organisations are also involved in managing urban mobility.

SEAT, UPC and Volkswagen Group Research choose Barcelona for creating the mobility for the future with CARNET

CARNET has arisen precisely through this new model of collaboration between public and private entities to develop innovative global projects, designed to implement initiatives associated with better quality of life for all citizens.

CARNET is a pioneering project in which the public sector (the Universitat Politècnica de Catalunya) and the private sector (SEAT and Volkswagen) collaborate in activities that contribute to the design of future urban mobility. Other companies and organisations such as Altran, Applus Idiada, Ficosa, RACC and Rücker Lypsa have become members of CARNET.

CARNET’s activities are focused on three main areas:

  • Identifying and fostering talent through a variety of training courses.
  • Carrying out corporate research to develop innovation projects.
  • Networking in national and International networks in the sector.

To be successful, mobility must be analysed comprehensively, using an approach that includes the perspectives of academic and research institutions, companies in the sector, regulators, suppliers and users. This is the only way to guarantee results that are reliable and beneficial for everyone.

In the era of smart cities, open innovation, and mobility as a key factor in relations at local and global level, companies understand that they need to be associated with other organisations that provide the knowledge, information and analysis required to tackle objectives as ambitious as those proposed in CARNET. For this reason, Volkswagen Group Research has put its trust in the Universitat Politècnica de Catalunya to launch this initiative, which arose as a result of close collaboration between the UPC and SEAT over many years in the SEAT-UPC Chair. The UPC Technology Center (CIT UPC), which is responsible for the technical coordination of the SEAT Chair, is also responsible for coordinating CARNET, to give continuity and a global dimension to this collaboration. Barcelona, which is ranked in the Top Ten smart cities in Europe and has a network for analysing and monitoring traffic, parking and pollution levels, is the perfect location for the project.

Aspects such as vehicle design, energy consumption, materials, emissions and connectivity will be analysed from a global perspective on the basis of the expert, specialised work of researchers and technologists such as those who work at the UPC, with coordination and management provided by the CIT UPC. Heads of companies, those responsible for public spaces, and government bodies are also invited to participate in CARNET.

To achieve this, CARNET is based on a new paradigm that goes beyond the concept of a smart city. This is called WISE city (Wellness and Walkable [W], Intelligence and ICT [I], Sustainable and Safety [S], Ecology, Energy and Economy [E]) and focuses on citizens and on different ways to improve their quality of life with the help of technology. In a future article we will stop at this inspiring concept of the urban mobility of the future.

As mobility affects us all, find out more about the project and participate through our website.

CARNET: Mobilitat al servei de les ciutats i els ciutadans

El 80% de la població mundial viurà a l’entorn de grans ciutats en les pròximes dècades. És una estimació i també la constatació que, a nivell global, les societats del segle XXI seran majoritàriament urbanes.

Els efectes d’aquesta realitat es fan sentir en tots els àmbits: conseqüències en el medi ambient, en la gestió dels recursos, a la cultura, a la feina… La mobilitat de persones i béns és un dels eixos del desenvolupament de qualsevol comunitat. I a mesura que aquestes creixen, augmenten també les necessitats d’organitzar i optimitzar el transport públic i privat, però també emergeixen aspectes culturals com l’energia, la seguretat … en definitiva, tot allò que té a veure amb fer sostenible la vida a la ciutat.

De tot això s’encarreguen les administracions públiques, però no en exclusiva. Les empreses i les organitzacions sense ànim de lucre també estan involucrades en la gestió de la mobilitat urbana.

SEAT, la UPC i Volkswagen Group Research escullen Barcelona per a crear la mobilitat del futur amb CARNET

Precisament a través d’aquest nou model en el qual entitats públiques i privades col·laboren en el desenvolupament de projectes d’innovació de caràcter global, que es dissenyen apuntant a la posada en marxa d’iniciatives vinculades a la millora de la vida del conjunt dels ciutadans, sorgeix CARNET.

Es tracta d’un projecte pioner de col·laboració entre el sector públic (la Universitat Politècnica de Catalunya) i el privat (SEAT i Volkswagen) per desenvolupar accions que contribueixin a dissenyar la mobilitat urbana del futur. Altres empreses i organitzacions com Altran, Applus Idiada, Ficosa, RACC, Rücker Lypsa ja s’han convertit en socis de CARNET.

Les activitats de CARNET se centren en tres pilars fonamentals:

  • Identificar I donar suport al talent a través de diferents programes de formació.
  • Investigació Cooperativa per al desenvolupament de projectes d’innovació.
  • Networking en xarxes nacionals i internacionals relacionades amb el sector.

Per tenir èxit cal analitzar la mobilitat des d’una visió integral, que incorpori la visió acadèmica i investigadora, la de les empreses del sector, els reguladors, proveïdors i usuaris. Aquesta és l’única garantia per obtenir resultats fiables i beneficiosos per a tots.

En l’era de les smart cities, de la innovació oberta i de la mobilitat en un sentit ampli com a element clau de les relacions a nivell local i global, les empreses tenen clar que necessiten associar-se amb altres entitats que els aportin el coneixement, la informació i l’anàlisi necessari per poder abordar objectius tan ambiciosos com els que es plantegen en CARNET. Per això Volkswagen Group Research ha confiat en la Universitat Politècnica de Catalunya per posar en marxa aquesta iniciativa, que neix a partir de l’estreta col·laboració entre la UPC i SEAT des de fa anys com és la Càtedra SEAT de la UPC. Precisament el Centre d’Innovació i Tecnologia de la UPC (CIT UPC) encarregat de la coordinació tècnica de la Càtedra SEAT, és el responsable de coordinar CARNET, donant així continuïtat i dimensió global a aquesta col·laboració. Barcelona, reconeguda en el Top Ten de les smart cities europees, amb una completa xarxa d’anàlisi i seguiment del trànsit, aparcament i nivells de contaminació, és l’enclavament perfecte per dur a terme el projecte.

Aspectes com el disseny dels vehicles, el consum energètic, els materials, les emissions i la connectivitat seran analitzats des d’una perspectiva global, però sempre a partir del treball expert i especialitzat d’investigadors i tecnòlegs com els que treballen a la UPC, recolzats en la coordinació i la gestió per CIT UPC. Des de CARNET es convida també als responsables de les empreses i de la gestió dels espais públics, així com a les administracions públiques a participar en aquest projecte.

Per aconseguir-ho, CARNET es basa en un nou paradigma que va més enllà del concepte de Smart City denominat WISE city [Wellness and Walkable (W), Intelligence and ICT (I), Sustainable and Safety (S), Ecology, Energy and Economy (E)], que centra el focus en l’interès pel ciutadà i en les diferents maneres de millorar la seva qualitat de vida amb l’ajuda de la tecnologia. En un proper article ens aturarem en aquest concepte, de ben segur inspirador de la mobilitat urbana del futur.

Perquè la mobilitat és una cosa que ens afecta a tots, us convidem a conèixer més sobre el projecte i a participar-hi mitjançant la nostra pàgina web.