Archivo por meses: junio 2015

Energy for a better future

Energy is a strategic element in all production processes. Since coal was used to fuel boilers in the first industrial revolution around two hundred years ago, the production, use and distribution of different forms of energy has been key to economic growth (and also a cause of economic fluctuations, as in the 1973 oil crisis).

Energy is an issue of global interest. Consequently, all countries devote considerable resources to development in the field of energy, to obtain new sources of production, improve energy storage, and optimize its use, transmission and conversion.

CHxGR2xWUAAUnXv

From left to right: PepMartorell (DG Research Generalitat de Catalunya), Enric Fossas (rector of the UPC), and Jordi Bosch (Director Fund. B-TEC).

In this context, today, Thursday 18 June, the tenth edition of Global Energy Challenges Conference will be held in Barcelona. This is an international meeting of experts from universities, research centres and companies to discuss topics such as photovoltaic energy, electrochemistry and climate change. Lecturers and researchers from the Massachusetts Institute of Technology (MIT) and the French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA) will share their knowledge and perspectives with colleagues from the Universitat Politècnica de Catalunya – Barcelona Tech (UPC) and the University of Barcelona (UB), in open sessions that will take place in the Auditorium of the Torre Telefónica in Barcelona throughout the day.

New technological developments in the energy sector are of vast importance, as the results affect the entire planet. Collaboration is crucial, which is why meetings like these, where alternatives can be discussed openly and with a global perspective, are so vital.

CHxISF9WEAANglR

Jessika Trancik, Professor at MIT, Energy Studies in the Engineering Systems Division.

In CIT UPC, we devote much of our resources to research into energy technologies and the environment. Part of the work of the over 500 researchers and technologists is dedicated to developing new products and services to optimize the consumption, storage, analysis and monitoring of equipment and installations, among other activities. However, we are also concerned with the impact of these processes on the environment, and research aspects such as environmental pollution and safety in all processes.

For more information on the technological capacities of CIT UPC in the field of energy, see:

http://cit.upc.edu/en/technologies/technology/6/energy_and_environmental_technologies.

 

Energia per a un futur millor

L’energia és un element estratègic en tot procés productiu. Des que el carbó alimentés les calderes de la primera revolució industrial, fa 200 anys, la producció, l’ús i distribució de les diferents energies han estat clau per al creixement de l’economia (i també de les seves oscil·lacions, com va passar amb la crisi del petroli de 1973).

Es tracta d’una qüestió d’interès global. Per això tots els països dediquen importants recursos a la investigació i el desenvolupament en matèria energètica, amb l’objectiu d’obtenir noves fonts de producció, millorar el seu emmagatzematge, l’optimització del seu ús o la seva transmissió i conversió.

CHxGR2xWUAAUnXv

D’esquerra a dreta: PepMartorell (DG Recerca Generalitat de Catalunya), Enric Fossas (rector de la UPC), and Jordi Bosch (director Fund. B-TEC).

En aquest context, avui dijous 18 de juny Barcelona acull la Global Energy Challenges Conference, en la seva desena edició, una trobada internacional que reuneix experts d’universitats i centres d’investigació a més d’empreses, per debatre sobre aspectes com l’energia fotovoltaica, l’electroquímica i el canvi climàtic, entre d’altres. Professors i investigadors del Massachusetts Institute of Technology (MIT) i la Comissió Francesa d’Energies Alternatives i Energia Atòmica (CEA), compartiran els seus coneixements i perspectives amb col·legues de la Universitat Politècnica de Catalunya · Barcelona Tech i la Universitat de Barcelona, ​​en sessions obertes que tenen lloc a l’Auditori de de la Torre Telefònica de Barcelona al llarg de tot el dia.

La importància de nous desenvolupaments tecnològics en el sector energètic són clau, perquè els seus resultats afecten tot el planeta. Per això la col·laboració és fonamental, i aquesta és la raó que siguin necessaris trobades com aquesta, en els quals debatre i proposar alternatives de manera oberta i amb una visió global.

CHxISF9WEAANglR

Jessika Trancik, Profesora del MIT, Energy Studies in the Engineering Systems Division.

A CIT UPC dediquem una part important dels nostres recursos a la investigació en tecnologies de l’energia i el medi ambient. Una part de la feina dels més de 500 investigadors i tecnòlegs es dedica a desenvolupar nous productes i serveis per a l’optimització del consum, emmagatzematge, anàlisi i supervisió d’equips i instal·lacions, entre d’altres activitats. Però també ens ocupem de l’impacte d’aquests processos en el seu entorn, investigant aspectes relatius a la contaminació ambiental i la seguretat de tots els processos.

Sobre les capacitats tecnològiques de CIT UPC en matèria d’energia:
http://cit.upc.edu/ca/tecnologies/tecnologia/6/tecnologies_de_lenergia_i_del_medi_ambient.