Archivo por meses: febrero 2015

CIT UPC, consolidation and progress

The year 2014 was one in which the Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) consolidated a project launched in 2010 whose aim was, and still is, to make scientific and technological knowledge generated at the university available for innovation in companies. As part of the project, the CIT UPC Technology Center was founded to channel the University’s technological potential. CIT UPC presents the University’s technological capabilities proactively, and provides comprehensive solutions for the technological problems of companies and other organizations in the public and private sector.

rector
Enric Fossas Colet

We have set new goals for 2015-2017, to continue to collaborate with the production sector through innovation, and thus help to increase the competitiveness of businesses. Drawing from its extensive experience of collaborating with companies, CIT UPC and the centers and researchers that it brings together work on solutions that help to provide innovative responses to challenges arising in a changing environment, in which opportunities to advance are frequently linked to technology.

Accordingly, CIT UPC aims to contribute to an environment in which technology leadership is a resource for the future. This leadership, together with our capacity to provide solutions for companies in complex economic situations, have made the UPC one of the top universities in southern Europe in terms of technology transfer. In this context, CIT UPC, as the University’s Technology Center, is a catalyst in the university-business relationship, and a facilitator of collaborative work that leads to continuous mutual benefits in the long-term.

We believe in the potential of technology and innovation to enhance the progress of the production sector, and in the role that a university like the UPC can play through the experience and knowledge of its 20 CIT UPC Member Centers. Some of these Centers have been working in research and development for over 40 years.

We are endorsed by over 900 companies and organizations with which we have collaborated. They are very diverse organizations: from small and medium-sized companies to multinationals. All of them see technology as a driving force that will help them to get stronger and grow.

The third mission of the university is to contribute to the transformation of the surrounding environment, and the production sector in particular, through innovation. This challenge, along with teaching and research, shape the goals of the university as a public service. As a university that is capable of promoting, and committed to, the country’s progress, the UPC accepts this challenge with confidence that it can meet it successfully.

Enric Fossas Colet
Rector of the Universitat Politècnica de Catalunya
and president of CIT UPC

CIT UPC, consolidació i progrés

L’any 2014 ha estat un any de consolidació del projecte que el 2010 va emprendre la Universitat Politècnica de Catalunya, l’objectiu va ser, i continua sent, posar al servei de la innovació en les empreses el coneixement científic i tecnològic que genera la UPC. Així va néixer el Centre d’Innovació i Tecnologia de la UPC –CIT UPC-, una aposta per canalitzar el potencial tecnològic de la Universitat, que tracta de presentar de manera proactiva les seves capacitats tecnològiques i que ofereix solucions integrals a problemes tecnològics plantejats des d’empreses i altres entitats del sector públic i privat.

rector
Enric Fossas Colet

Ens plantegem nous reptes per al període 2015-2017 amb la voluntat de seguir col·laborant amb el teixit productiu a través de la innovació i, en conseqüència, a la millora de la competitivitat de les empreses. A partir de l’experiència i la trajectòria de col·laboració amb les empreses, CIT UPC i els centres i investigadors que l’articulen, treballen en solucions que ajuden a donar respostes noves als reptes que planteja un entorn canviant en el que l’oportunitat per avançar està vinculada, en moltes ocasions, a la tecnologia.

En aquesta línia, CIT UPC tracta de contribuir a un entorn en què el lideratge tecnològic és una basa de futur. Un lideratge que juntament amb la nostra capacitat per oferir respostes a les empreses en escenaris econòmics difícils han fet de la UPC una de les universitats referents del sud d’Europa pel que a transferència de tecnologia es refereix. Un context en el qual CIT UPC, com el Centre Tecnològic de la Politècnica, és un catalitzador de la relació universitat-empresa, un agent facilitador d’una dinàmica de treball conjunt que redunda, a llarg termini i de manera sostinguda en el temps, en benefici mutu.

Creiem en el potencial que la tecnologia i la innovació juguen en el progrés del sector productiu i també en el paper que una universitat com la UPC pot desenvolupar a través de l’experiència i el coneixement dels 20 centres membres de CIT UPC. Alguns d’ells, amb més de 40 anys d’activitat en investigació i desenvolupament.

Més de 900 empreses i organitzacions amb qui hem col·laborat ens avalen. Són entitats molt diverses. Des de petites i mitjanes empreses a multinacionals, que busquen en la tecnologia l’impuls per enfortir-se i créixer.

La tercera missió de la universitat consisteix en contribuir a la transformació del seu entorn i del sector productiu, en particular a través de la innovació. És un repte que al costat de la docència i la investigació configuren els objectius de la universitat com a servei públic. Com universitat capaç i compromesa amb el progrés del país, la UPC accepta el desafiament convençuda de poder respondre amb èxit.

Enric Fossas Colet
Rector Universitat Politècnica de Catalunya i
president de CIT UPC