Archivo por meses: diciembre 2014

Internacionalitzar la innovació

La internacionalització i la innovació formen un binomi sobre el qual s’assenta el creixement de la majoria d’empreses d’èxit. La globalització econòmica està empenyent a tots els actors del sistema productiu a estendre la seva activitat en nous àmbits, creant aliances transnacionals i oferint possibilitats per explotar els seus avantatges competitius en nous mercats.

En aquests processos es fan indispensables els acords i les aliances, a les quals cal dedicar recursos que permetin, entre altres coses, la localització de socis, la negociació i el correcte desenvolupament dels convenis.

El concepte d’innovació oberta, del qual hem parlat en una entrada anterior, apunta en la mateixa direcció, tal i com ha posat de manifest Henry W. Chesbrough en el seu llibre del mateix títol: “En moltes indústries actuals, la lògica que dóna suport a una estratègia d’R+D centralitzada i orientada internament s’ha tornat obsoleta. El coneixement útil es troba dispers entre moltes indústries, i les idees han de ser utilitzades amb rapidesa si un no vol perdre-les”.

Per a una multinacional o una gran empresa que opera en mercats globals, la innovació internacionalitzada forma part de la seva pròpia filosofia de treball. Però què passa amb les petites i mitjanes empreses?

Existeixen fórmules per facilitar l’accés de les pimes a aquesta realitat global des d’iniciatives d’organismes propis com l’ICEX, el CDTI, les Cambres de Comerç, entre elles la Cambra de Comerç de Barcelona, i d’agències com ACCIÓ. Les oportunitats poden sorgir a través de processos més quotidians, com la presència i assistència a fires sectorials, la participació en missions comercials, la informació especialitzada en premsa o els contactes sorgits a través de proveïdors, distribuïdors i clients.

Fa uns dies CIT UPC va tenir l’oportunitat de participar en un esdeveniment organitzat per FEDIT i l’ICEX amb aquesta orientació: la Jornada Tecnològica Espanya-Perú “Cooperació per a la Innovació en energia, sostenibilitat, i recuperació i comercialització de residus industrials”, celebrada a Lima el 2 de desembre. Allà vam poder presentar a empreses peruanes del sector de l’energia, el medi ambient, la sostenibilitat i el canvi climàtic, algunes de les nostres capacitats en aquests àmbits. Gestió i tractament de l’aigua, sistemes per a la reducció dels costos energètics dels processos industrials i tecnologies relacionades amb l’acústica i la vibració, van ser alguns dels desenvolupaments tecnològics i projectes que presentem.

FotorCreated4

L’experiència ha resultat molt positiva perquè hi ha oportunitats reals de col·laboració i de posada en valor de les nostres potencialitats tecnològiques en mercats amb un alt grau d’expansió, en què les empreses locals necessiten adquirir tecnologies innovadores amb les quals fer front a nous requeriments i resoldre els reptes associats al creixement, però també a noves normatives, a demandes més complexes i costoses, i a la competència d’altres empreses que compten amb avantatges competitius.

Per a un centre tecnològic com CIT UPC, la perspectiva de poder contribuir a través de la innovació al desenvolupament de països en creixement com Perú és un repte que passa també no només per la col·laboració amb les empreses, sinó també amb els centres tecnològics, universitats i centres peruans de recerca per sumar esforços i establir vincles estables empresa-universitat en què tots guanyem.

És un repte i una oportunitat, i així com passa en el terreny empresarial, la internacionalització ens aporta nous espais de creixement i de millora, on el coneixement i la seva transferència multipliquen el seu valor i contribueixen a expandir els valors en què es basa la nostra activitat: l’eficiència i la sostenibilitat.

Internacionalizar la innovación

La internacionalización y la innovación forman un binomio sobre el que se asienta el crecimiento de la mayoría de empresas de éxito. La globalización económica está empujando a todos los actores del sistema productivo a extender su actividad en nuevos ámbitos, creando alianzas transnacionales y ofreciendo posibilidades para explotar sus ventajas competitivas en nuevos mercados.

En esos procesos se hacen indispensables los acuerdos y las alianzas, a las que es preciso dedicar recursos que permitan, entre otras cosas, la localización de socios, la negociación y el correcto desarrollo de los convenios.

El concepto de innovación abierta, del que hemos hablado en una entrada anterior, apunta en la misma dirección, como ha puesto de manifiesto Henry W. Chesbrough en su libro del mismo título: “En muchas industrias actuales, la lógica que respalda una estrategia de I+D centralizada y orientada internamente se ha vuelto obsoleta. El conocimiento útil se encuentra disperso entre muchas industrias, y las ideas deben ser utilizadas con prontitud si uno no desea perderlas”.

Para una multinacional o una gran empresa que opera en mercados globales, la innovación internacionalizada forma parte de su propia filosofía de trabajo. Pero ¿qué ocurre con las pequeñas y medianas empresas?

Existen fórmulas para facilitar el acceso de las pymes a esta realidad global desde iniciativas de organismos propios como el ICEX, el CDTI, las Cámaras de Comercio, entre ellas la Cambra de Comerç de Barcelona, y de agencias como ACCIÓ. Las oportunidades pueden surgir a través de procesos más cotidianos, como la presencia y asistencia a ferias sectoriales, la participación en misiones comerciales, la información especializada en prensa o los contactos surgidos a través de proveedores, distribuidores y clientes.

Hace unos días CIT UPC ha tenido la oportunidad de participar en un evento organizado por FEDIT y el ICEX con esta orientación: la Jornada Tecnológica España-Perú,Cooperación para la Innovación en energía, sostenibilidad, y recuperación y comercialización de residuos industriales”,celebrada en Lima el 2 de diciembre. Allí pudimos presentar a empresas peruanas del sector de la energía, el medio ambiente, la sostenibilidad y el cambio climático, algunas de nuestras capacidades en estos ámbitos. Gestión y tratamiento del agua, sistemas para la reducción de los costes energéticos de los procesos industriales y tecnologías relacionadas con la acústica y la vibración, fueron algunos de los desarrollos tecnológicos y proyectos que presentamos.

FotorCreated4

La experiencia ha resultado muy positiva porque existen oportunidades reales de colaboración y de puesta en valor de nuestras potencialidades tecnológicas en mercados con un alto grado de expansión, en el que las empresas locales necesitan adquirir tecnologías innovadoras con las que hacer frente a nuevos requerimientos y resolver los retos asociados al crecimiento, pero también a nuevas normativas, a demandas más complejas y costosas, y a la competencia de otras empresas que cuentan con ventajas competitivas.

Para un centro tecnológico como CIT UPC, la perspectiva de poder contribuir a través de la innovación al desarrollo de países en crecimiento como Perú es un reto que pasa también no sólo por la colaboración con las empresas, sino también con los centros tecnológicos, universidades y centros de investigación peruanos para sumar esfuerzos y establecer vínculos estables empresa-universidad en los que todos ganemos.

Es un reto y una oportunidad, y al igual que ocurre en el terreno empresarial, la internacionalización nos aporta nuevos espacios de crecimiento y de mejora, donde el conocimiento y su transferencia multiplican su valor y contribuyen a expandir los valores en los que se basa nuestra actividad: la eficiencia y la sostenibilidad.