Archivo por meses: octubre 2014

Foundations and innovation

Published in the “Innovadores” supplement in the El Mundo newspaper on 1 October 2014

The management of innovation in the public and private sector has developed considerably. In three decades, we have evolved from fairly inflexible systems, which were quite closed and used administrative processes that did not facilitate knowledge transfer, to an open innovation model, in which research groups and departments contribute their knowledge and skills to the production sector. Foundations have played an important part in this process.

The role of foundations, and more specifically that of university foundations, goes beyond their work in the management of philanthropy and fund-raising, which is just one of their areas of activity. Foundations have brought new tools to the innovation system, including the management of the transfer of innovative products and services, the construction of a system of relationships with the production sector in various fields, specialized training, participation in international projects, and the establishment of collaborative structures, such as science and technology parks, clusters or technology platforms.

shutterstock_198169034

This role as an interface is essential, because in many cases the creators of technology do not have effective, flexible mechanisms for transferring it to companies. Conversely, foundations help companies to connect with the academic and research environment. So it is not surprising that 90% of entities that work in R&D have at least one foundation in their structure.

Some weeks ago, the Institute for Strategic Analysis of Foundations (INAEF) published data on the sector of foundations during the recession years. To maintain their activity, foundations have disinvested, cut their assets and increased total expenditure, which has enabled them to increase the total number of direct beneficiaries of their actions. The icing on the cake is the number of jobs created, which rose by almost 15,000 between 2008 and 2012. This represents an increase of 8% in a difficult economic climate.

To continue to contribute to economic recovery and growth, foundations need improvements to be made in the legal framework – such as the proposed Council regulation on the Statute for a European Foundation – that promote and streamline business participation in R&D activities and projects. No less importantly, regulations must make sponsorship more attractive, to bring more resources to the science, technology and innovation system. Our efforts, that is, the efforts of foundations, should be focused on strengthening our work and improving the way we communicate about our activities, our services and our ability to convert knowledge into innovation.

To achieve this, the role of the media is becoming increasingly important. In addition, direct channels for communicating with those in the surrounding environment and society in general, such as webs, blogs and social networks, make it easier to disseminate information about our potential.

On 1 October, the European Day of Foundations and Donors was held for the second year running. This is therefore an excellent time to explain our role in the R&D system and to improve university-company relations, for the benefit of all.

Susana Sánchez Galve
Director of the UPC Technology Center Foundation
of the Universitat Politècnica de Catalunya·BarcelonaTech
(CIT UPC)

Les fundacions i la innovació

Publicat a Innovadores de “El Mundo” l’1 octubre 2014

La gestió de la innovació, tant en el sector públic, com en el privat, ha experimentat un important desenvolupament. En tres dècades hem passat de sistemes poc flexibles, bastant tancats i amb processos administratius que no facilitaven la transferència del coneixement, a un model d’innovació oberta, en què grups i departaments de recerca posen el seu coneixement i les seves capacitats en favor del sector productiu. En aquest procés han tingut un paper destacat les fundacions.

El paper de les fundacions, i més concretament de les universitàries, va més enllà de la gestió de l’activitat filantròpica i la captació de recursos, que ha estat un dels seus camps d’actuació. Les fundacions han aportat al sistema d’innovació noves eines, que van des de gestionar la transferència de productes i serveis innovadors, fins a construir el sistema de relació amb el sector productiu en àmbits diversos, des de la formació especialitzada a la participació en projectes internacionals o la posada en marxa d’estructures col·laboratives, com els parcs científics i tecnològics, els clústers o les plataformes tecnològiques, entre d’altres.

shutterstock_198169034

Aquesta tasca d’interfície és fonamental quan els que generen la tecnologia no compten, moltes vegades, amb mecanismes àgils i flexibles per traslladar-la a les empreses i, en sentit invers, serveixen com a enllaç entre aquestes i l’entorn acadèmic i de recerca. Per això, no resulta estrany que el 90% de les entitats que desenvolupen la seva tasca en l’àmbit de l’R+D comptin, almenys, amb una fundació en la seva estructura.

Fa unes setmanes l’Instituto de Análisis Estratégico de Fundaciones publicava les dades del sector fundacional en els anys de crisi. Per mantenir la seva activitat, les fundacions han desinvertit, reduint actius, i han augmentat la despesa total, el que ha permès incrementar el nombre de beneficiaris directes nets de les seves actuacions. La cirereta del pastís la posen les ocupacions generades, que han crescut en gairebé 15.000 efectius des del 2008 al 2012, el que suposa un increment del 8% en un moment econòmicament complex.

Per seguir col·laborant amb la recuperació econòmica i el creixement, les fundacions necessitem de la posada en marxa de millores en el marc jurídic que animin -com la proposta de reglament de l’Estatut d’Fundació Europea- i agilitzin la participació empresarial en activitats i projectes d’R+D i, no menys important, que facin més atractiu el mecenatge per aconseguir aportar més recursos al sistema de ciència, tecnologia i innovació. Per la nostra banda, és a dir, per part de les fundacions, l’esforç s’ha de focalitzar, a més de reforçar la nostra tasca, en la millora de la comunicació que fem de les nostres activitats i serveis i, en resum, de les nostres capacitats per convertir el coneixement en innovació.

En aquest sentit, el paper dels mitjans de comunicació està cobrant una gran importància, alhora que els canals directes de relació amb l’entorn i amb la societat, com webs, blocs, xarxes socials, etc, faciliten la difusió de les nostres potencialitats.

El dia 1 d’octubre es commemora el Dia Europeu de les Fundacions i els Donants, per segon any consecutiu. Aquest és doncs un magnífic moment per donar a conèixer el nostre paper en l’engranatge de l’R+D i per millorar la relació universitat empresa, en benefici de tots.

Susana Sánchez Galve
Directora de la Fundació Centre d’Innovació i Tecnologia
de la Universitat Politècnica de Catalunya·BarcelonaTech
(CIT UPC)