Archivo por meses: septiembre 2014

The Industrial Doctorates Plan: an opportunity and a
challenge

As in the main European countries, the number of doctoral students trained by Catalan universities is increasing annually. In Catalonia, universities and public research centers are the main employers of doctoral graduates, whilst the private sector tends to provide fewer opportunities, as only 15% of people with PhDs work in companies.

In the current knowledge economy, high-level human capital and innovation in processes, products and services are essential to achieve sustainable social and economic growth. To a large extent, the source of these assets is our universities and research centers, many of which are among the best in the world. Therefore, we must improve mechanisms for transferring knowledge to business environments, to benefit from the leading position of our research model and specifically from our research and innovation training system.

In this context, the Government of Catalonia created the Industrial Doctorates Plan, based on successful, consolidated international experiences such as that of France, Denmark, the United Kingdom and even some of the European Commission’s specific programs.

The keystone of the Plan is the industrial doctorate project. This is a company’s strategic research project, undertaken in collaboration with a research group recognized by the Government of Catalonia. The project will be the subject of a doctoral thesis at a university within the Catalan university system. Consequently, the doctoral student will carry out their research training within the framework of the company’s project.

This year, the second edition of the Plan has been launched with the aim of setting up 75 new industrial doctorate projects. Currently, 71 projects are underway in Catalonia. These began in previous editions of the Plan. They involve companies large and small – from major corporations to spin-offs – and address all the knowledge areas (including information and communication technologies, life sciences, civil engineering, chemistry, social sciences and humanities) covered by the public and private Catalan university system.

The Universitat Politècnica de Catalunya•BarcelonaTech plays an important role in the Industrial Doctorates Plan, as it is the university that is involved in the most projects: 27 in total, mainly in the fields of information and DI2fotocommunication technology, civil and geoenvironmental engineering. Numerous companies collaborate with this university; SEAT and AGBAR in particular are involved in many of the projects.

In this second edition of the Industrial Doctorates Plan, the Government of Catalonia has maintained the economic support it provided in the previous edition. It contributes 50% of the funding for the doctoral students’ training, including project supervision by the company and the university, and the internationalization of doctoral students through mobility grants.

Those interested in the Industrial Doctorates Plan can find more information on the website http://doctoratsindustrials.gencat.cat. The process itself has three stages: announcement of the project, selection of candidates and grant application (which involves a business-university agreement).

Industrial doctorate projects have the following benefits for those involved:

• For companies, industrial doctorates promote innovation through cooperation with leading research groups. In addition, companies gain access to highly specialized facilities and infrastructure, and can attract talent by incorporating into their workforce the trainee research staff who take on the project and provide added value. In addition, industrial doctorates help companies to project an image of high social responsibility.

• For Catalan universities and research centers, industrial doctorate projects are an opportunity to transfer their technology and knowledge to the production sector and thus strengthen their ties with the business world.

• For future PhD holders, the projects provide a brilliant opportunity to experience a highly innovative environment, where academic supervision of a thesis is combined with tutoring provided by the companies. Participating doctoral students benefit from a three-year contract with the company with a minimum gross salary of 22,000 euros per year and other advantages.

bannerDI

In conclusion, the aim of the Industrial Doctorates Plan is to increase competitiveness and internationalization of the Catalan industrial sector by training doctoral students in a joint university-business project. It is an opportunity, and a challenge, for those who wish to become leaders in innovation in the coming years. It is our investment for the future.

 

Dr. Antonio Huerta
Academic Director
Government of Catalonia’s Industrial Doctorates Plan

Pla de Doctorat Industrial: una oportunitat i un repte

El nombre de doctors que formen les universitats catalanes, en la línia del que passa en els principals països del nostre entorn, s’incrementa anualment. En el nostre cas, les universitats i els centres de recerca públics són la destinació principal dels nous doctors, mentre que el sector privat sol ser una sortida secundària, ja que només el 15% del personal doctorat treballa en empreses.

En l’actual economia del coneixement el capital humà amb alta formació i la innovació en processos, productes i serveis, són dues de les claus per aconseguir un creixement econòmic i social sostenible. Aquests actius, en bona mesura, s’originen en les nostres universitats i centres de recerca, els quals, en molts casos, se situen en la primera línia mundial. Per tant, s’han de millorar els mecanismes de transferència amb els entorns empresarials per aprofitar aquesta posició capdavantera del nostre model de recerca i, més precisament, del nostre sistema de formació en recerca i innovació.

És en aquest context que neix el Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya, i que s’ha inspirat en experiències internacionals d’èxit ja consolidades com França, Dinamarca, Regne Unit, i fins i tot la Comissió Europea dins dels seus programes específics.

L’element essencial del Pla és el projecte de doctorat industrial. Es tracta d’un projecte de recerca estratègic d’una empresa, que es desenvoluparà en col•laboració amb un grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya. Aquest projecte serà objecte d’una tesi doctoral en una universitat del sistema universitari català, per tant, el doctorand/a realitzarà la seva formació investigadora dins del marc d’un projecte de l’empresa.

Aquest any s’ha iniciat la segona edició del Pla amb l’objectiu d’abordar 75 nous projectes de doctorat industrial. Actualment, a Catalunya s’estan desenvolupant 71 projectes iniciats en edicions anteriors que compten amb la participació d’empreses de totes les mides, des de grans corporacions fins spin-offs, des de tots els àmbits de coneixement (tecnologies de la informació i les comunicacions, ciències de la vida, enginyeria civil, química, ciències socials, humanitats …), del sistema universitari públic i privat català.

La Universitat Politècnica de Catalunya•BarcelonaTech té un paper destacat, sent la universitat que participa en més projectes, concretament a 27, principalment en els àmbits de les tecnologies deDI2foto la informació i de les comunicacions, així com en enginyeria civil i geoambiental, amb una llarga llista d’empreses entre les quals destaquen pel seu nombre de projectes SEAT i AGBAR.

En aquesta segona edició la Generalitat de Catalunya manté el suport econòmic de l’edició anterior, és a dir, aporta el 50% del finançament de la formació dels doctorands, incloent la tutorització del projecte per part de l’empresa i la universitat i la internacionalització dels doctorands amb una bossa de mobilitat.

Els interessats en aquest programa poden trobar més informació al web http://doctoratsindustrials.gencat.cat recordant que hi ha tres fases en el procés: publicitat del projecte, selecció de candidats i sol•licitud de l’ajuda (que implica un conveni empresa-universitat).

Pel que fa als beneficis per a les parts implicades, el desenvolupament de projectes de doctorat industrial aporta els següents:

• Per a les empreses, és un mecanisme que els permet innovar gràcies a la cooperació amb grups de recerca punters. Així mateix, les empreses poden fer ús també d’equipaments i infraestructures altament especialitzades i atreure talent, incorporant a la seva plantilla personal investigador en formació que fa seu aquest projecte i aporta valor afegit. També ajuda a l’empresa a projectar una imatge corporativa d’alta responsabilitat social.

• Per a les universitats i els centres de recerca de Catalunya, els projectes de doctorat industrial són una oportunitat per transferir la seva tecnologia i els seus coneixements a l’entorn productiu, i enfortir així els vincles amb el món empresarial.

• Per als futurs doctors, es tracta d’una magnífica ocasió per incorporar-se a un entorn altament innovador, que combina la supervisió acadèmica de la tesi amb la tutoria que proveeixen les empreses en el marc d’un contracte laboral de tres anys de durada, amb una retribució mínima de 22.000 euros bruts a l’any, i que incorpora a més altres avantatges.bannerDI

 En conclusió, el Pla de Doctorat Industrial vol contribuir a millorar la competitivitat i la internacionalització del teixit industrial català, formant doctors en el marc d’un projecte universitat-empresa. És una oportunitat, i també un desafiament, per als que vulguin convertir-se en referents en innovació en els propers anys. Ens hi juguem el futur.

Dr Antonio Huerta
Director Acadèmic
Pla de Doctorat Industrial de la Generalitat de Catalunya