Archivo por meses: agosto 2014

Clusters: collaborate to compete

A few weeks ago, the Health Technologies Cluster was presented in Barcelona. This cluster brings together 17 organizations with a total turnover of 650 million and 6,500 employees. The organizations include hospitals, companies and suppliers of knowledge and technology, such as the CIT UPC through CREB UPC.

Michael Porter, an American from the Harvard Business School, defines a cluster as “a geographic concentration of interconnected companies and institutions in a particular sector or market segment that collaborate to be more competitive”.

It is a relatively modern concept of relationships between organizations that has developed rapidly. According to the European Cluster Observatory, 38% of employees work in companies that are part of a cluster. In Europe alone, over 2,000 clusters have been identified.

Clusters are based around companies that compete in similar markets. But what is it that makes firms join platforms such as clusters? The answer is the advantages and opportunities resulting from this collaboration, which boost their competitiveness. For example, cluster members can access specialized suppliers and services, and find technological partners who provide applied knowledge or specialized training programs.

IMG_0494All cluster members have similar benefits; the difference lies in how each one takes advantage of its membership of the group and to what extent the collaboration enables it to develop or improve its own products and services and thus become more competitive.

Other advantages increase the importance of these networks, which become channels for communicating with governments to design relevant technology policies (on legalization, calls for grant applications and training programs, for example). Clusters help to identify joint needs on which to act, such as shared operating platforms or R&D activities. They become spaces from which to manage alliances, in order to take on larger projects and enter new markets.

The Universitat Politècnica de Catalunya Technology Center (CIT UPC), and its member centers, form part of several clusters as the Catalan Automotive Cluster; SECPhO, in the photonics and optics sector, through the Centre for Sensors, Instruments and Systems Development (CD6 UPC); the Spanish Platform of Innovation in medical technologies of Fenin, a medical technologies platform; the Health Technologies Cluster through the Biomedical Engineering Research Centre (CREB UPC), mentioned at the start of this piece ; as well a European technology platform for the rail industry, SHIFT²RAIL. In all cases, CIT UPC and its members bring their knowledge and the capacity to develop comprehensive R&D solutions in collaboration with companies and with other research centers.

Collaboration between public and private entities in specific sectors and in a certain geographic environment makes these kinds of experiences possible. A mid- to long-term vision is needed to achieve this, and a balance between collaboration and competition, which is not easy to achieve, but is the key to the system. This sums up the philosophy of clusters: collaborate to compete.

CIT UPC
Technology made real

Clústers: Col·laborar per competir

Fa unes setmanes es va presentar a Barcelona el Clúster de Tecnologies de la Salut, que agrupa 17 organitzacions amb un volum de facturació de 650 milions d’euros i en què treballen 6.500 professionals. Entre elles, hi ha hospitals, empreses i proveïdors de tecnologia i de coneixement, un dels quals és CIT UPC, juntament amb el Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC).

El nord-americà Michael Porter, de la Harvard Business School, defineix un clúster com “una agrupació d’empreses i institucions relacionades entre si, que pertanyen a un mateix sector o segment de mercat, que es troben pròximes geogràficament i que col·laboren per ser més competitives”.

Es tracta d’un concepte relativament modern de relació entre organitzacions que s’ha desenvolupat amb rapidesa. Segons l’Observatori Europeu de Clústers, el 38% dels treballadors desenvolupen la seva tasca en empreses que formen part d’algun clúster, i només en el nostre continent hi ha més de 2.000 localitzats.

La base dels clústers són les empreses, que competeixen per mercats similars. Partint d’aquesta base, què és el que les anima a associar en plataformes com els clústers? La resposta està en els avantatges i oportunitats que sorgeixen d’aquesta col·laboració, que els ajuden a ser més competitives: entre d’altres, l’accés a proveïdors i a serveis especialitzats, a socis tecnològics que aporten coneixement aplicat i / o programes de formació conjunta.

IMG_0494La diferència rau en com aprofita cadascuna d’aquestes empreses la seva pertinença al grup i en quina mesura li permet, a nivell particular, desenvolupar o millorar productes i serveis que li permeten guanyar en competitivitat.

Hi ha altres avantatges que reforcen la importància d’aquestes xarxes, que les converteixen en canals d’interlocució amb les administracions per col·laborar en el disseny de polítiques tecnològiques associades (com la legislació, convocatòries d’ajuts, programes de formació, etc). També els permet identificar necessitats conjuntes sobre les quals actuar, com a plataformes operatives compartides i projectes d’R+D, i es converteixen en espais des dels quals gestar aliances per accedir a projectes d’una certa envergadura, així com a nous mercats.

El Centre d’Innovació i Tecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya (CIT UPC), al costat de diferents Centres Membres de CIT, formen part de clústers com: el Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya, SECPhO, el clúster del sector d’òptica i fotònica del sud d’Europa des del Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes (CD6 UPC), de la Plataforma Española de Innovación en Tecnologías Sanitarias de Fenin, del Clúster de Tecnologies de la Salut (esmentat al començament juntament amb CREB UPC), així com de la Plataforma Tecnològica de la Indústria Ferroviària Europea SHIFT ² RAIL. En tots els casos, aportem coneixement i capacitat per desenvolupar solucions integrals d’R+D, en col·laboració amb empreses i altres centres de recerca.

La col·laboració entre entitats públiques i privades al voltant de sectors concrets, en un àmbit geogràfic determinat, fa possible aquest tipus d’experiències, per a les quals es necessita una visió a mig i llarg termini, i un equilibri entre la col·laboració i la competència, que no és senzill, però que es converteix en la clau del sistema. I en la que es resumeix la filosofia dels clústers: Col·laborar per competir.

CIT UPC
Technology made real