Archivo por meses: mayo 2014

Innovation and technology for health

Innovation and technology play a key role in the health system. Medicine benefits from the progress of researchers and technologists through scientific advances and the design of new equipment, techniques and developments.

For healthcare professionals, scientific developments lead to the improvement and implementation of new diagnostic tests, therapies, materials, more effective rehabilitation systems, surgical techniques and new drugs with which to improve patient care.

Research focused specifically on the field of health plays an important role in this process, as do advances brought about by the attainment and use of new materials, surgical and healthcare robotics, new medical devices, adaptation of mobile devices, textiles designed for medical care, information use and management, and the development of specialized software, among other factors. Consequently, engineers are now fully involved in health research.

tracks_enAs in other disciplines, the process of technological innovation in the health field is extremely complex. It requires the collaboration of multidisciplinary teams, specific equipment, financial and human resources and a considerable amount of time. The results are not always as expected, but all of us benefit when a project is successful and a new product reaches the market.

At the UPC Technology Center (CIT UPC) we develop high impact technologies and innovative solutions for the health sector that are ready to be marketed and used by companies. The innovations are developed through multidisciplinary programs and in collaboration with hospitals, leading research centers, and other institutions.

In recent years, we have made significant contributions in key areas such as biomaterials and biomechanics, medical devices, mobile technologies for health, technologies for the diagnosis and treatment of various diseases and the development of serious games.

Communication is essential to complete the process of innovation and transfer results to the production sector. Consequently, on 22 May at MIHealth Forum, the international meeting of clinicians, healthcare managers and companies that will be held in Barcelona, we aim to communicate our work.

The event, called TecHealth Workshop, will start at 9.30 am in Room 3 (Floor 2) of the Palau de Congressos de Barcelona (Recinto de Montjuïc). During the session, those responsible for 13 technological developments at the CIT UPC will present their innovations.

Entry is free: just register on our website: http://satellite2014.cit.upc.edu/index.php/en

We look forward to seeing you!

Innovació i tecnologia per a la salut

La innovació i la tecnologia juguen un paper clau en el sistema sanitari. Gràcies als progressos científics i a la consecució de nous equipaments, tècniques i desenvolupaments, la Medicina es beneficia dels avenços aconseguits per investigadors i tecnòlegs.

El desenvolupament científic ofereix als professionals del sector sanitari la millora i posada en marxa de noves proves diagnòstiques, teràpies, materials, sistemes de rehabilitació més efectius, tècniques quirúrgiques i nous fàrmacs amb els quals millorar la cura i l’atenció als malalts.

En aquest sentit, a més de la investigació estrictament sanitària, juguen un paper cada vegada més important els avenços derivats de l’obtenció i utilització de nous materials, de la robòtica quirúrgica i assistencial, dels nous dispositius mèdics, de l’adaptació de dispositius mòbils, l’ús de tècniques i elements tèxtils adaptats a les cures mèdiques, de l’ús i gestió de la informació o del desenvolupament de programari especialitzat, entre d’altres, de tal manera, que les enginyeries s’han incorporat de ple als processos d’investigació sanitària.tracks_ca

Com passa a la resta de les disciplines, el procés d’innovació tecnològica aplicada a la salut és summament complex. Requereix del treball conjunt d’equips multidisciplinaris, que necessiten d’equipament específic, recursos econòmics i humans i de molt temps. Els resultats no sempre són els esperats, però quan un projecte culmina amb èxit i arriba al mercat, els beneficiats som tots.

Al Centre d’Innovació i Tecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya treballem en el desenvolupament de tecnologies i solucions innovadores amb alt impacte, per al sector sanitari, a punt per a la seva comercialització i aplicació per les empreses, desenvolupades a través de programes multidisciplinaris i en col · laboració amb hospitals , centres de referència etc.

Al llarg dels últims anys hem estat capaços d’aportar innovacions significatives en àmbits clau com els biomaterials i la biomecànica , els dispositius mèdics , les tecnologies mòbils aplicades a la salut , les tecnologies per a diagnòstic i tractament de diverses malalties i el desenvolupament de serious games .

Per completar el procés d’innovació i traslladar els resultats al sector productiu , cal fer un esforç en la comunicació , i és el que farem el proper dia 22 de maig en el marc del MIHealth Forum, la trobada internacional dels professionals clínics , els gestors sanitaris i les empreses del sector que se celebra a Barcelona .

L’esdeveniment , anomenat TECHealth Workshop, començarà a les 09.30 hores al la sala 3 ( nivell 2 ) del Palau de Congressos de Barcelona ( Recinte de Montjuïc ) , i al llarg del matí els responsables de 13 desenvolupaments tecnològics de CIT UPC presentaran els seus treballs dividits en 4 tracks: biomaterials i biomecànica, MHealth, tecnologies i dispositius mèdics per al diagnòstic i tractament i Serious Games.

L’accés és lliure i gratuït , prèvia inscripció a través de la pàgina web : http://satellite2014.cit.upc.edu/index.php/es

Us hi esperem !