Archivo por meses: septiembre 2013

The European Charter for Researchers

In March 2005, the European Commission adopted a recommendation on the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers.

The document, which includes 13 suggestions for EU member states, highlights some strategic problems regarding community research policy. Specifically, it refers to aspects as sensitive as recognition of the research career, working conditions, problems that hamper the mobility of research staff and the harmonization of assessment systems, among others.

Since the beginning of the century, we have witnessed the implementation of ambitious R&D strategies, such as the Lisbon Declaration and the more recent Horizon 2020, as well as major international convergence projects such as the European Higher Education Area and the European Research Area.

Whilst all this was happening, tens of thousands of university students throughout Europe were beginning their research careers with the hope of making science and technology their way of life, as well as the reasonable doubt of whether they would be able to direct their work towards the public and private organizations that generate and develop knowledge.

Today, more than ever, consensus is needed on standards, common criteria, and conventions that make a research career in Europe attractive, eliminate barriers, and lessen regulatory obstacles. For this reason, we accept the international commitment to promote vocations, foster mobility, establish recognizable and recognized working conditions, and guarantee the fairness of assessment processes.

To achieve this, it is important that employers of researchers support initiatives such as the European Charter for the Researcher and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers, which have already been ratified by numerous international organizations. In Spain, 72 entities have signed to date, including research centers, technology centers, foundations, institutes and universities. This may seem like a small number, but it is above the figure for Italy (65) and well above that of France (38), the United Kingdom (16) and Germany (11).

The Universitat Politècnica de Catalunya’s Technology Center (CIT UPC) has also joined this initiative, which is a clear commitment to the future.

La Carta Europea de l’Investigador : les regles del joc

La Comissió Europea va adoptar el març 2005 una recomanació relativa a la Carta Europea de l’Investigador i al Codi de Conducta per a la contractació d’investigadors.

El document , que inclou 13 suggeriments per als estats membres de la UE, assenyala alguns dels problemes estratègics pel que fa a la política de recerca comunitària. Es refereix en concret a aspectes tan sensibles com el reconeixement a la carrera investigadora, a les condicions laborals, als problemes que llasten la mobilitat del personal investigador i a l’harmonització dels sistemes d’avaluació, entre d’altres.

Des del començament d’aquest segle hem assistit a la posada en marxa d’ ambicioses estratègies en matèria d’R+D, com la Declaració de Lisboa o la més recent de l’Horitzó 2020, i de projectes internacionals de convergència de l’abast de l’Espai Europeu d’Educació Superior o l’Espai Europeu de Recerca.

Mentre tot això passava, desenes de milers d’universitaris de tot Europa començaven la seva carrera investigadora amb la il·lusió de fer de la ciència i la tecnologia la seva manera de vida i, el dubte raonable de si serien capaços de canalitzar el seu treball cap a les organitzacions, públiques i privades, que generen el coneixement i el seu desenvolupament.

Avui més que mai cal un acord sobre estàndards, sobre criteris comuns i a convencions que permetin fer atractiva la carrera investigadora a Europa, eliminant les barreres i atenuant les dificultats normatives. Per això ens sumem al compromís internacional per afavorir les vocacions, fomentar la mobilitat, establir un marc laboral reconeixible i reconegut i assegurar l’equitat en els processos d’avaluació.

Per tot això és important que les organitzacions que fan servir als investigadors subscriguin una iniciativa com la Carta Europea de l’Investigador i el Codi de Conducta per al reclutament d’investigadors, que ja han ratificat nombroses organitzacions internacionals. A Espanya ja ho han fet 72, entre centres de recerca, centres tecnològics, fundacions, instituts i universitats. Poden semblar poques, però és el primer país en nombre d’entitats adherides, per davant d’Itàlia (65) i molt per sobre de França (38), Regne Unit (16) i Alemanya (11).

El Centre d’Innovació i Tecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya (CIT UPC) s’ha sumat a aquesta iniciativa. Una aposta clau de futur.